Strona główna » o SLD » Deklaracja programowa SLD
Deklaracja programowa

Celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zbudowanie solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa oraz rozwój efektywnej gospodarki, zdolnej do zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych. Uważamy, że Polakom potrzebna jest Ojczyzna zdolna do rozwoju, do efektywnego kształtowania swojej przyszłości, Polska bez nienawiści i wewnętrznych waśni, ufająca swoim obywatelom, respektująca ich godność, prawa i wolności.; surowa, ale i sprawiedliwa wobec tych, którzy godzą w interesy i wolności innych. Chcemy Polski silnej, interweniującej tam, gdzie trzeba pomóc, gdzie człowiekowi dzieje się krzywda, gdzie nie ze swej winy ma on gorsze szanse życiowe niż inni. Chcemy państwa z rozumną polityką socjalną, mocno wspierającego edukacyjne i zawodowe aspiracje obywateli, państwa bez biedy i bezdomności, otwierającego życiowe szanse zwłaszcza dla ludzi młodych, bez względu na ich miejsce zamieszkania, bogactwo rodziców i własny majątek, dającego bezpłatny i równy dostęp do ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu, nie dzielącego obywateli według wieku, pochodzenia społecznego czy wyznawanych poglądów. Naszym podstawowym celem jest zrównanie poziomu życia w Polsce z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.

Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest modernizacją państwa i społeczeństwa polskiego. Chcemy społeczeństwa obywatelskiego i wspieranego przez państwo rozwoju rozmaitych organizacji pozarządowych. Władza publiczna ma być oparta na zaufaniu do obywateli, a nie na strachu, na wierze w możliwości Polaków, a nie na ksenofobii i nienawiści. Chcemy powszechnego dostępu do wiedzy i kultury, otwartości na świat i przewartościowania panujących jeszcze stereotypów. Wzywamy do zakończenia instrumentalnych rozliczeń historycznych i zaniechania manipulacji najnowszymi dziejami Polski. Powołajmy Instytut Prognoz Rozwojowych zamiast „Instytutu Propagandy Nienawiści”. Potrzebna jest nam wysoka jakość debaty publicznej i szacunek dla odmiennie myślących, rozmowa zamiast przekrzykiwania się i inwektyw. Chcemy demokracji opartej na stałym dialogu i poszukiwaniu porozumienia, a dyktaturę większości powinien zastąpić respekt dla wszystkich grup mniejszościowych.

Polska ma być państwem gwarantującym prawa i wolności obywatelskie. Sojusz Lewicy Demokratycznej pryncypialnie stoi na gruncie wartości zapisanych w Konstytucyjnych RP. Nikt nie może znaleźć się w gorszej sytuacji życiowej z powodu swych poglądów politycznych, przekonań religijnych, koloru skóry, płci lub orientacji seksualnej. Organy państwa polskiego mają chronić egalitarny charakter naszego społeczeństwa.

Chcemy Polski, w której kobiety i mężczyźni mają takie same prawa w dostępie do funkcji publicznych i do równej płacy za tę samą pracę. SLD opowiada się za przezwyciężaniem konserwatywnego pojmowania roli kobiety i mężczyzny, m. in. przez modyfikację systemu oświaty publicznej oraz upowszechnienie edukacji seksualnej. Domagamy się powszechnego wdrożenia programów profilaktyki i ochrony zdrowia kobiet, prawa do refundacji środków antykoncepcyjnych, zapłodnienia In vitro i prawa do aborcji z ważnych przyczyn społecznych. Uznajemy potrzebę wprowadzenia w życie krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz powołania na szczeblu województw i powiatów pełnomocników ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest dostosowanie polskiego prawa do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Chcemy Polski neutralnej światopoglądowo i państwa świeckiego, w którym żaden kościół lub związek wyznaniowy nie ma pozycji uprzywilejowanej.

Dlatego opowiadamy się za usunięciem symboli religijnych z instytucji publicznych oraz ceremoniału państwowego i wojskowego. Uznajemy za konieczne zagwarantowanie pełnej dobrowolności nauczania religii w szkołach, a nauka etyki musi być realnie dostępna dla uczniów nie uczęszczających na religię. Sprzeciwiamy się wpisywaniu ocen z religii na świadectwa szkolne oraz wliczaniu ich do średniej ocen. Chcemy zniesienia Funduszu Kościelnego, reformy systemu wpierania finansowego ze środków publicznych kościołów i związków wyznaniowych oraz ograniczenia zakresu ulg podatkowych dla wspólnot religijnych. Uważamy, że w mediach publicznych konieczne jest zagwarantowanie pełnego pluralizmu prezentacji różnych postaw i światopoglądów, w tym także laickich. Naszym celem jest Polska, w której będzie funkcjonalny i organizacyjny rozdział państwa oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Miejsce Polski jest w Europie. Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za dalszą integracją europejską jako gwarancją udziału naszych obywateli w światowej konkurencji o poziom życia, awans cywilizacyjny, bezpieczeństwo socjalne i polityczne. Lewicowy program Europy Socjalnej jest naszym programem. Myśląc o politycznej przyszłości Europy, musimy określić nasze miejsce pomiędzy luźną federacją państw europejskich a koncepcją Stanów Zjednoczonych Europy, nie rezygnując z narodowej tożsamości historycznej, kulturowej i cywilizacyjnej. Opowiadamy się za wspólnymi, europejskimi siłami zbrojnymi, zacieśnianiem współpracy w zwalczaniu przestępczości, wspólnymi badaniami nad technologiami przyszłości.

Polska naszych pragnień – to państwo aktywnie przeciwdziałające społecznemu i ekonomicznemu wykluczeniu. Chcemy nie rozdawnictwa zasiłków, ale wspierania każdego człowieka w walce o sens życia, o jego poziom i jakość. Bieda, zwłaszcza dziedziczna, niski poziom edukacji, brak poczucia solidarności sprzyja trwałemu wykluczeniu. Potrzeba nam więcej troski o najsłabszych. Podnieść trzeba płacę minimalną przynajmniej do poziomu 50% średniej krajowej oraz wprowadzić stabilny mechanizm wzrostu najniższych świadczeń socjalnych, zwłaszcza rent i emerytur. Zamiast obniżać podatki trzeba podnieść płace w budżetówce, aby zatrudnienie w służbie państwowej nie było skazaniem się na niższy poziom życia. Rozstać się trzeba z mitem, że podwyższone koszty ochrony zdrowia czy edukacji pokryte zostaną z ulg podatkowych.

Drogą ku dobrobytowi jest edukacja. Równość szans życiowych zaczyna się od zasobności rodziców. Opowiadamy się aby zamiast becikowego wprowadzić pakiet startowy, obejmujący refundację podstawowych wydatków w zależności od majętności rodziny. Naszym celem jest, aby każde dziecko objęte było wychowaniem przedszkolnym. Do rozwijania sieci żłobków i przedszkoli zachęcać trzeba nie tylko sołectwa, ale i zakłady pracy, aby dzieci wcześniej uczyły się żyć w grupie. Domagamy się powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu jako podstawowego i najbardziej popularnego źródła wiedzy o świecie. Nauka co najmniej jednego języka obcego od I klasy i bezpłatne podręczniki, aż do szkoły średniej oraz nowoczesny system stypendiów socjalnych i naukowych w każdej szkole wyższej – prywatnej i publicznej, pozwolą pomóc tym wszystkim, którzy chcą się uczyć, podnosić swoje kwalifikacje aż do późnej starości. To w systemie edukacji jest miejsce na ulgi podatkowe!

Sojusz Lewicy Demokratycznej chce zapewnienia obywatelom bezpłatnego, równego dostępu do usług zdrowotnych w ramach powszechnego, obowiązkowego ubezpieczenia opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego.

Na wydatki państwa trzeba zarobić. Lewica sprzyja przedsiębiorczości i zaradności społecznej. Nie stoi ona w sprzeczności z obowiązkami wobec najsłabszych. Wspierać będziemy rozmaite formy ekonomii społecznej, przywrócimy rangę spółdzielczości, która ma tak bogate tradycje w Polsce. Należytym szacunkiem obdarzymy tych wszystkich, którzy tworzyć będą w Polsce atrakcyjne miejsca pracy, rozwijać produkcję i usługi z zakresu nowych technik i technologii. W tym kierunku rozwijać chcemy sektor państwowy, a inwestorom prywatnym chcemy zaoferować partnerstwo publiczno-prywatne i ułatwienia ze strony administracji publicznej. Polska musi być krajem bezpiecznego, zgodnego z prawami pracowniczymi, inwestowania. Rozszerzać zarazem będziemy obszar partycypacji pracowniczej w życiu przedsiębiorstw tak, aby zawodowa i materialna satysfakcja z pracy oparta była o zdrowe zasady rachunku ekonomicznego i szacunek dla pracownika. Tam, gdzie tak się nie stanie, stanowczo bronić będziemy godności pracy i podmiotowości pracownika. Gospodarka i rynek mają służyć ludziom, nigdy na odwrót.

Lewica polityczna w Polsce jest dziś rozproszona, rozmaicie zorganizowana i posiada nierówny potencjał polityczno-organizatorski i programowy. Na naszych oczach w ciągu minionych kilku lat pojawiły się nowe środowiska lewicy. Renesans przeżywają pisma i ośrodki od lat na lewicy istniejące. Obowiązkiem najliczniejszej partii na lewicy – czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej – jest, tak jak dotychczas, wspieranie tych inicjatyw, szukanie płaszczyzn porozumienia, debaty programowej i współpracy politycznej. Tylko lewica zjednoczona w myśleniu i działaniu na partnerskich zasadach może zdobyć sympatię i szacunek Polaków.

Polski wyborca chce jedności lewicy, bo często nie wie na kogo głosować. Jedność polityczną i programową lewicy musimy cenić, choć nie zawsze się ze wszystkimi i we wszystkim zgadzać. Tak jak my nie chcemy i nie możemy wyrzec się swojej tożsamości, tak szanujemy odmienność i tożsamość naszych partnerów na lewicy. Tylko przy wzajemnym poszanowaniu jest możliwa szczera i efektywna współpraca różnych partii i ugrupowań lewicowych.

Głównym celem współpracy nie jest reintegracja organizacyjno-polityczna lewicy. Nie myślmy dziś o jednej partii, ale o zbudowaniu lewicowej alternatywy programowej dla Polski, która odsunie niebezpieczeństwa zagrażające demokracji w wykonaniu PiS, jak i zagrożenie liberalnym modelem kapitalizmu realizowanym przez PO i PSL. Tylko program autentycznej lewicy może przynieść poprawę polskiego losu, służyć modernizacji państwa i gospodarki, podniesieniu poziomu życia najszerszych grup społecznych. Przygotowujemy taki program. Konsultujemy z ludźmi lewicy zawarte w nim propozycje. Oczekujemy programowego wsparcia od nowych środowisk lewicy, od ludzi nauki, kultury, praktyków gospodarczych i działaczy organizacji społecznych. Liczymy w tym zakresie na pomoc związków zawodowych i zwolenników lewicowych koncepcji w rozmaitych środowiskach społecznych.

Ważnym naszym partnerem w myśleniu i działaniu jest ruch związkowy. To związkowcy najlepiej wyczuwają nastroje ludzi pracy, wiedzą jak można im pomóc, jak walczyć o ich interesy. Nie lekceważymy opinii związków zawodowych, zawsze jesteśmy i będziemy z nimi. Na miarę naszych możliwości wspieramy ruch związkowy, wspomagamy jego działania i postulaty. Klub Poselski Lewicy, kluby i koła w sejmikach i radach samorządowych, politycy SLD wszystkich szczebli powinni być w stałym kontakcie z ogniwami związków zawodowych, konsultować z nimi swoje stanowisko w najważniejszych dla ludzi sprawach.

Naszym sojusznikiem w działaniu jest społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe. Opowiadamy się za zwiększeniem możliwości wspierania ich przez obywateli przez podniesienie do 2% odpisu podatkowego. Trzeba w partii wprowadzić zasadę, iż podstawowym obowiązkiem człowieka lewicy jest aktywność w co najmniej jednej organizacji pozarządowej, zdobywanie i poszerzanie wpływu na jej działalność. Lewicowość to nie tylko poglądy, to przede wszystkim gotowość zmieniania świata.

Przed nami długa droga do wyborczego i programowego zwycięstwa. Nie każdy ją wytrzyma, nie każdy zechce nam w niej towarzyszyć. Wielu nadal udaje, że chce lewicy, a myśli o władzy. Ci od nas odejdą. Zostaną ci, dla których zarysowany powyżej program zmian jest konieczny i możliwy. Aby go zrealizować potrzebne są zmiany w samym Sojuszu. Partia musi być lepiej zarządzana, musi przygotowywać kadry do funkcji państwowych. Musimy wszyscy podnosić swoje kwalifikacje, polityczne i merytoryczne. Odbudować trzeba system komunikacji wewnątrzpartyjnej, zbudować system konsultacji i współdziałania. W pracę partii z ludźmi silniej niż dotychczas zaangażowany zostanie Klub Poselski Lewicy.

Przedstawiamy główne problemy polskiej teraźniejszości i przyszłości. Brak podjęcia tych problemów będzie oznaczać przyzwolenie na regres w rozwoju Polski i brak perspektyw na lepsze życie dla milionów Polek i Polaków. Odrzucamy liberalną utopię wolnego rynku oraz konserwatywnego modelu państwa i społeczeństwa, jaką proponuje polska prawica. Nasz program jest realną alternatywą dla tej utopii. Naszym celem jest zmienianie świata i niezgoda na krzywdę człowieka. Dla naszego programu chcemy zdobywać aprobatę społeczną i we współpracy z innymi lewicowymi ugrupowaniami program ten chcemy wcielić w życie.

Do góry